Miljøorganisasjoner

 

  Bellona er ikke en medlemsorganisasjon. Som stiftelse kan vi konsentrere oss om den egentlige jobben - miljøvern - og gjøre den mest mulig effektivt. Samtidig unngår vi å konkurrere om medlemmene til andre miljøvernorganisasjoner. Bellona har ikke lokallag; vil du drive aktivt miljøvern i hjemkommunen bør du ta kontakt med en av de vanlige miljøvernorganisasjonene.Setter du pris på Bellonas innsats bør du bli støttemedlem. Men ikke sett de to tingene opp mot hverandre - gjør helst begge
deler! 

 

 

Stiftelsen Environment Northern Seas (ENS) er et seriøst, permanent forum med hovedsete i Stavanger som skal arbeide for et bedre ytre miljø. ENS er spesielt opptatt av teknologiske og kostnadseffektive løsninger innen industri og næringsliv, vitenskap og offentlige myndigheter, for å fremme en bærekraftig utvikling innenfor ENS-regionen.

 

 

FEEE er en internasjonal europeisk miljøorganisasjon som arbeider for å spre kunnskaper og utvikle bevissthet om miljø og bærekraftig utvikling. FEEE er en ideell non-profit organisasjon som består av 21 europeiske medlemsland, og er aktivt støttet av blant andre EU-kommisjonen, FN's miljøorganisasjon (UNEP) og World Tourism
Organisation. (WTO).

 

 

 Framtiden i våre hender (FIVH) er en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for miljøansvar, en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og livskvalitet. 

 

 

GAM - Norsk forening for Gjenvinning Av Matrester
GAM - En interesseorganisasjon av medlemmer som gjenvinner matrester, biprodukter fra næringsmiddelindustrien og andre produkter egnet til dyrefor

 

 

  Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig. Greenpeace eksisterer bare i kraft av sine støttemedlemmer og gaver, og tar aldri imot bidrag fra hverken stat eller næringsliv. Gjennom ikke-voldelige aksjoner, informasjonsarbeid, kreative løsninger og lobbyvirksomhet settessøkelyset på miljøproblemer og løsninger på disse. Med kontorer i over 30 land, hundrevis av eksperter og over 2.5 millioner medlemmer har Greenpeace reel innflytelse og politisk makt.

 

 

Natur og Ungdom er den eneste miljøorganisasjonen som bare er for ungdom. Målet vårt for 1998 er å redusere norsk oljeutvinningstempo og fornye norsk energipolitikk Ellers jobber vi med mange andre miljøproblemer: trafikk, jordbruk og fiske, skogbruk, Regionfelt Østlandet, naturvern, miljøproblemer i Russland og mange andre saker.

 

 

Naturvernforbundet er Norges eldste og største miljøorganisasjon. Naturvernforbundet hadde ved årsskiftet 1996/97 rundt 28.000 medlemmer. Medlemmene er organisert i 155 lokallag og 18 fylkeslag.
Naturvernforbundets lokallag jobber i hovedsak med lokale miljøsaker, mens fylkeslagene jobber med miljøsaker i sitt fylke.

 

 

 

Mennskeheten er i krig med Moder Jord,og med seg selv! Derfor er NMF's slagord  "En spydspiss for framtiden"  NMF kommer alltid til å være i fronten i kampen om et bedre miljø. Vårt mål med foreningen er å arbeide med alle typer miljøsaker i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøheimevernets hovedoppgave er å drive folkelig mobilisering omkring hverdagsliv, forbruk og miljø. Vi er ikke en organisasjon med et bredt politisk program. Det overordnede miljøpolitiske arbeidet er det andre som tar seg av. Vårt bidrag bygger på handlingsarket (innmelding) og fem enkle miljømål:
1.Mindre forbruk av råvarer 
2.Lavere forbruk av energi 
3.Reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer 
4.Mindre søppel 
5.Ta vare på naturarven

 

 

Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA) er en 
paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede
plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge. Foreningene som er med
i SABIMA er Forum for natur og miljø, Norsk Ornitologisk Forening, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Sopp Forening, Kulturøkologene, Norsk Zoologisk Forening,
Norsk Biologforening, BIO, Nyttevekstforeningen, Norsk Botanisk forening, Toksikologisk forening, Norsk Entomologisk Forening, Siste Sjanse, Norsk Limnologforening

 

WWF er verdens største og mest innflytelsesrike naturvernorganisasjon. Organisasjonen har nærmere 5 millioner støttespillere, et nettverk av 32 nasjonale organisasjoner og 22 programkontorer, og rundt 700 naturvernprosjekter i nærmere 100 land. 

 

 

Agent 21
Du er nå i ferd med å logge deg inn på
Norges eneste nettsted for miljødetektiver