Det står om grønne Bærum

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen, leder i Bærum Venstre

Vi går inn i et svært viktig år for Bærum. Vi skal ha en ny vurdering av hva arealene i Bærum skal brukes til på sikt. På politikerspråket heter det at kommuneplanens arealdel skal rulleres. For første gang blir du som bæring denne gang invitert direkte med for å si hva du mener om de forskjellige forslagene fra politikerne, gjennom en valgkamp og et valg.

Kampen om Bærums stadig færre ledige arealer hardner til. Boligbygging i Bærum er en svært lukrativ geskjeft og utbyggere fra mange kanter av landet bruker alle de våpen de har i form av kapital, arkitektur, markedsføring og juridisk kompetanse for å ta del i de gevinstene dette markedet gir. Vi i Venstre mener at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som skal styre utviklingen i kommunen.

Det er derfor viktig at du som innbygger engasjerer deg. Gjennom prosessen med rullering av kommuneplanen og ved valget må du si klart i fra hva du ønsker at de ledige arealene i dine nærmiljøer bør brukes til og hva du mener det er størst behov for. Du må prioritere om arealene skal være friarealer og grønne lunger, om de skal brukes til lekeområder, idrettsanlegg, sykehjem, barnehager, bedre trafikkavvikling og infrastruktur, eller om de skal bygges ned med enda flere boliger. Med i betraktningen må du selvsagt ha tanker om ringvirkninger og hva nye innbyggere også har av behov for plass til bil og vei, barnehage, sykehjem, idrettsaktiviteter og annen infrastruktur.

Vi i Venstre ønsker å være tydelige på at Venstre er et grønt parti. Vi vil beholde Bærums åpne landskap og landlige preg og vil prioritere de verdifulle arealene våre til andre formål enn boliger. Vi vil beholde våre grønne lunger og våre verdifulle friarealer. Vi vil ta vare på det biologiske mangfoldet som er knyttet til både vår natur- og vårt kulturlandskap.

Venstre vil derfor stoppe veksten i boligutbyggingen. Vi har bygget ned mer enn 2/3 av jordbruksområdene i kommunen og kommet til et punkt der en vedvarende stor utbygging vil gå ut over mange av de kvaliteter som særpreger Bærum og som våre velgere og mange andre bæringer setter så stor pris på. Venstre vil søke å konsentrere fremtidig utbygging rundt allerede eksisterende utbyggingsplaner på Fornebu, i Sandvika, og Lysaker, og ved noe fortetting i sentre langs de kollektive traseene og transformering av næringsarealer. Vi vil kreve at all ny utbygging må tilpasses de lokale forutsetninger og eksisterende offentlige tilbud. Bærum har Norgesrekord i gjennomtrekk i boligene. Venstre vil arbeide for å endre dette. Vi vil arbeide for stabile og romslige boforhold som ivaretar den enkelte beboer, og bomiljøer med ro og overskudd til å ta i mot nye bæringer på en skikkelig måte.

Alle partier har mye bra i sine programmer. Vi i Venstre kan finne saker vi er enige om i alle de andre partienes program. Men det er også viktige ting som skiller. I kommunepolitikken i Bærum er skillelinjen mellom Venstre og flere av de andre partiene kanskje mest tydelig i arealpolitikken. Erfaringene viser at de som står lengst fra oss og er mest villige til å omdisponere og bygge ned er Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. I mange saker står Høyre sammen med Venstre og de andre sentrumspartiene om å sikre verdifulle arealer, men i andre saker har de valgt utbyggerinteressene foran innbyggerinteressene. Venstre har i denne perioden blant annet vært alene om å stemme mot etablering av Plantasjen på Rud-Hauger, alene mot utbygging av Løken gård, alene mot planer om nedbygging på Vestre Jong og alene mot planer om nedbygging av et jorde på Fossum.

I denne perioden har svake interesser uten mye kapital i ryggen blitt presset til å stå mot hverandre. Naturverninteresser har blitt satt opp mot idrettsungdom. Barns lekearealer har blitt satt opp mot gamle og syke. Vi ønsker å snu problemstillingen og forene disse interessene opp mot deres egentlige motstandere som er forkjemperne for ytterligere boligutbygging og urbanisering. Og da skal det ikke være tvil om hva Venstre vil prioritere. Hvis du vil bevare Bærum grønt må du også si din mening og stemme grønt.