Dverggåsa -
raskt på vei mot utryddelse

 

Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Dette er historien om dverggåsa (Anser erythropus). En gang en karakterart i den skandinaviske fjellkjeden, - i dag en utrydningstruet fugleart på global basis. Hvordan kan dette ha skjedd? Norsk Ornitologisk Forening har i snart en ti-års periode arbeidet intenst for å finne et svar på dette. Ved hjelp av satellitt-telemetri, har vi nå langt på vei funnet svaret. Det betyr imidlertid ikke at problemene er over for dverggåsa. Snarere tvert imot,- først nå har vi blitt klart over hvor kritisk situasjonen egentlig er for denne fuglearten.

 

Om vi går tilbake til begynnelsen av dette århundret var arten et svært vanlig innslag i fuglefaunaen i fjelltraktene fra Nord-Trøndelag/Jämtland og nordover, og tyngdepunktet i bestanden var den gang på Finnmarksvidda og i Finsk Lappland 1,9. I dag utgjør disse områdene artens siste skanse som hekkefugl i Fennoskandia.

Dverggåsbestanden har gått kraftig tilbake i hele dette århundret. Utbredelsesområdet er redusert til mindre enn halvparten siden århundreskiftet, og hekkebestanden er redusert med minst 95% i det samme tidsrommet 3,7. Det aller meste av tilbakegangen har skjedd etter siste verdenskrig, og i Sverige har arten nå forsvunnet som spontant opptredende hekkefugl. Til sammen anslår vi nå den samlede fennoskandiske bestanden til å være på mindre enn femti par 5,6,10,15. Resten av verdens totale dverggåsbestand finnes i det nordlige Russland, og her har utviklingen vært den samme. I alle de tre fennoskandiske landene har det på 1980 og 90 tallet vært gjort en betydelig innsats for dverggåsa. I Sverige og Finland har utsettingsprosjekter vært drevet i regi av Svenska Jägareförbundet 2 og WWF - Finland mens arbeidet i Norge har vært konsentrert om å skaffe til veie kunnskaper om den ville populasjonen.

Siden 1987 har Norsk Ornitologisk Forening kartlagt den norske hekkebestanden, og forsøkt å få en oversikt over hvilke negative faktorer som har ført til bestandsnedgangen hos arten. I Finland har WWF-Finland gjort det samme. Mange hypoteser er framsatt: forstyrrelser på hekkeplassene og habitatødeleggelser har vært de faktorene det var satt størst lit til. Andre faktorer var: ekspansjon av svartbak og rødrev inn i fjellområdene samt ulovlig jakt og hardt beitetrykk av rein. I løpet av den perioden undersøkelsene har pågått har vi ikke kunnet avvise at dette er faktorer som påvirker dverggåsbestanden i negativ retning, men det har blitt helt klart at ikke disse faktorene på langt nær kan forklare den dramatiske bestandsreduksjonen vi har hatt, og som fortsatt finner sted. I tillegg til undersøkelser av hekkeområdene har et viktig ledd i NOFs arbeid vært å overvåke trekkforløpet på vår-rasteplassene som dverggjessene benytter før de inntar hekkeområdene på fjellet.

Siden 1990 har vi overvåket Valdakmyra i Finnmark helt fra de første gjessene ankommer midt i mai, mens snøen ennå ligger tykk på hekkeplassene, og til noen dager ut i juni. Sjelden er det mer enn 20-25 fugler nede på myra samtidig, så for å kunne få et pålitelig estimat på bestandens størrelse og utvikling, er det avgjørende å kunne skille de enkelte individene fra hverandre. Om man studerer dverggjessene i teleskop med 30-60x forstørrelse er det lett å se at de svarte flekkene som er spredt på brystet og buken danner et mønster. Og - ikke to fugler er like! Disse flekkene kan betegnes som dverggåsas "fingeravtrykk", og ved hjelp av tålmodig observasjon og avtegning av disse bukflekkene, får vi et godt bilde på bestandssituasjonen 13.

 

Ukjent land

Etterhvert som arbeidet med å kartlegge forholdene på raste-og hekkeplassene gikk framover, ble det mer og mer klart at de negative faktorene måtte finnes enten langs trekkrutene til og fra overvintringsområdene, eller i selve vinterkvarteret. Og her er vi ved kjernen av problemet for dverggåsa, fordi det ikke har eksistert noen sikker informasjon om hvor den trekker, eller hvor den overvintrer. Vinterstid er det observert dverggjess i Øst-Europa, rundt Svartehavet og det Kaspiske hav, videre østover gjennom Iran, Irak og så langt øst som India og Kina. Det er snakk om enorme områder, og ingen vet hvor de fennoskandiske gjessene drar etter endt hekking i våre fjellområder. Det å finne ut hvor "våre" hundre gjess tar veien blir ingen enkel sak når områdene er så store. For å kunne sette fingeren på de faktorene som har ført til den dramatiske bestandsnedgangen, og gjøre noe med den, er det avgjørende å finne ut hvor gjessene raster under trekket og hvor de overvintrer.

I samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning startet NOF i 1995 et større prosjekt for å avsløre dverggåsas hemmelighet. Vi fanget fire dverggjess i Finnmark, og disse fikk hver sin satellitt radiosender festet på ryggen, som sender signaler på en fast frekvens fra én til flere ganger i uka, alt etter hvordan de er programmert 11. Signalene fra senderen blir fanget opp av satellitter i bane rundt jorda, og fra satellitten blir signalene sendt via en bakkestasjon til en helt vanlig PC. Dermed kan vi sitte på kontoret og få ut informasjon om fuglenes posisjoner. Senderne må være så små som mulig, både i volum og vekt, for at de ikke skal påvirke atferden til gjessene. Dverggåsa veier ikke mer enn 1,5 til 2 kg, og dette tilsier at vi må bruke sendere som kun veier mellom 25 og 30 gram. Allerede i 1994 gjennomførte WWF-Finland og NOF et pilotprosjekt med satellitt merking av en dverggås hann i grensetraktene mellom Norge og Finland, men i september samme år ble denne fuglen funnet drept ved Varangerfjorden. Sannsynligvis var den predatert av havørn 15, så det var begrenset med opplysninger om trekkrutene å få ut av denne fuglen.

 

Samarbeid over landegrensene

Samarbeidet mellom de norske, svenske og finske dverggåsprosjektene har hele tiden vært nært, men når trekkruter og vinterkvarterer skal kartlegges er det også nødvendig med godt samarbeid med land langs de forventede trekkrutene og i vinterlandene. De aktuelle områdene som gjessene kan dukke opp i er svært store, og vi er derfor avhengig av innsats fra en rekke personer og institusjoner. Gjennom den verdensomspennende fuglevernorganisasjonen BirdLife International har vi et stort internasjonalt nettverk, hvor ornitologiske foreninger i hele Europa hjelper oss med oppfølgingen. Satellittsignalene avslører hvor dverggjessene til enhver tid befinner seg, og på de aktuelle stedene finnes det ornitologer som på kort varsel kan dra ut og registrere antall, flokksammensetning og informasjon om områdene de bruker.

Satellittplottene tikket trofast inn èn gang i uka gjennom hele høsten og vinteren. Sist i september var "satellittgjessene" tilbake på Valdakmyra etter endt hekking sammen med en flokk på mer enn 80 artsfrender. Halvparten av disse var ungfugler, og to av de satellittradiomerkede fuglene hadde så avgjort ikke latt fangst og satellittsendere få negativ innvirkning på privatlivet. De hadde nemlig med seg fire unger da de ankom myra i slutten av august. I den samme flokken kunne også den tredje "satellittfuglen" observeres, mens den fjerde og siste kom ned fra fjellet sammen med en annen dverggåsflokk på omkring 45 individer helt i slutten av august10. I samme tidsrom var våre finske kollegaer i Varanger i Øst-Finnmark. I grensetraktene mellom Finland og Norge var en femte fugl fanget av WWF-Finland og utstyrt med satellittradiosender. Plottene hadde da ledet dem til Varangerfjorden, hvor fuglen rastet sammen med ca. 40 artsfrender etter hekking i Finland. Disse til sammen i underkant av 200 fugler som ble observert i Finnmark i august 1995 utgjør sannsynligvis hele den Fennoskandiske høstbestanden av dverggås. Alle flokkene forlot de to rasteplassene i Finnmark I månedsskiftet august-september og startet trekket mot vinterkvarterene. De første plottene viste at alle disse fuglene hadde trukket temmelig langt østover, helt til østkysten av Kanin-halvøya i Nord-Russland.

 

Den farlige ferden

Satellittsignalene ledet oss til et våtmarksområde mellom munningen av to elver, hvor strandenga er skilt fra Kvitsjøen av en smal stripe av sanddyner. Strandengene mellom elvene Torna og Mesna nord for landsbyen Shoina på vestkysten av Kaninhalvøya har et areal på mer enn 50 km2, og tilbyr godt beiteland for gjessene. Det er imidlertid ikke bare dverggjessene som finner dett området fristende. Sædgjess, ringgjess og opp til 20 000 kvitkinngjess raster i dette området. Kvitkinngjessene hekker også i dette området som er sparsomt befolket. Den lille landsbyen Shoina har noen hundre innbyggere, og de lever av fiske, reindrift, fangst av fjellrev, sanking av gåseegg og jakt på andefugler. Alle de satellittmerkede fuglene kom seg imidlertid gjennom denne første fellen med livet i behold.

 

Ferden videre til vinterlandene ble imidlertid enda mer fatal for de satellittmerkede gjessene enn vi hadde fryktet på forhånd. Allerede i september mistet vi signalene fra den første fuglen i Sosnogorsky-distriktet i Ob-dalen i Russland. Signalene forsvant brått midt under en sending. Sannsynligheten for at denne fuglen ble skutt er betydelig. Noen dager senere mistet vi også satellittkontakten med fugl nr. to. Vi fryktet at denne fuglen hadde lidd samme skjebne, og bekreftelsen kom fra ringmerkingssentralen i Moskva like oppunder jul. Denne dverggåsa hadde blitt rapportert inn til ringmerkingssentralen i Moskva av jegeren som hadde skutt den. Disse to fuglene var etter all sannsynlighet på vei til rasteområder i Kasakhstan, hvor den finske satellittmerkede fuglen senere på høsten ble skutt sammen med to av sine unger som var ringmerket . De ble rapportert skutt til ringmerkingssentralen i Moskva. Det endelige målet for alle disse fuglene var sannsynligvis overvintringsområder i Aserbajdsjan.

 

Nummer tre og fire av de satellittmerkede gjessene valgte en helt annen trekkrute: En sør-vestlig rute førte disse fuglene fra Kaninhalvøya langs den baltiske kysten ned til Galenbecker-sjøen i det tidligere Øst-Tyskland hvor de rastet i to uker. En rask telefon til kollegaer i Neubrandenburg ga oss rask melding tilbake fra de lokale feltornitologene: en av våre fugler ble observert sammen med 10 artsfrender. Her mistet vi signalene fra den ene av de to. Vi kjenner ikke nøyaktig skjebnen til denne fuglen, men vi vet at den aldri vendte tilbake til rasteplassen på Valdakmyra. Våtmarksområdet ved Galenbecker-sjøen er et vernet område, så gjessene er noenlunde trygge så lenge de oppholder seg på selve sjøen. Problemet er imidlertid at gjessene kun bruker verneområdet som overnattingsplass. På dagtid beiter gjessene på de omkringliggende åkrene, hvor gåsejakt er tillatt.

 

I begynnelsen av oktober var bare en fugl tilbake. Den satte kursen mot det ungarske slettelandet. Her ble den observert av den ungarske ornitologiske foreningen i en flokk på førti dverggjess. Etter 5-6 ukers opphold i Hortobágy Nasjonalpark på den ungarske pusztaen kunne denne fuglen tidlig i november avsløre vinterkvarteret for ihvertfall noen av våre dverggjess. I Hellas, helt på grensen til Tyrkia, tikket plottene inn i hele desember og januar, og da den ankom Hellas var den sammen med 43 artsfrender. Grensen mellom de to landene dannes av elva Evros, og det er der hvor elva munner ut i Egeerhavet at "den siste dverggåsa" slo seg ned for vinteren. Evrosdeltaet er et stort område sammensatt av ulike naturtyper. I selve deltaet er det sandøyer, sanddyner og marine strandenger ispedd ferskvannsdammer som Egeerhavet bryter opp med bukter og laguner. På den greske siden er Evrosdeltaet et Ramsar-område, men likevel drives det en del landbruk her. Den omfattende jakten i området er et stort problem som stadig griper om seg. I de siste årene har det blitt laget flere nye veier inn i området, og har økt tilgjengeligheten for jegerne ytterligere. I tillegg til dette problemet har drenering og overbeiting hatt alvorlig innvirkning på gjessenes bruk av området. Grasområdene langs Evros-elva, som tidligere var beiteområder for de overvintrende gjessene, blir nå drenert til fordel for beitende krøtter som sliter ned vegetasjonen 3. I midten av februar døde de siste signalene fra denne senderen, og dermed er det ingen av fuglene som kan gi oss opplysninger om hvor vår-trekket går og hvor vår-rasteplassene finnes. Vi fryktet at også denne fuglen var blitt skutt, så overraskelsen var stor da denne fuglen returnerte trygt til Valdakmyra sammen med en ny make.

 

Ingen tid å miste

Det hjelper imidlertid dverggåsa lite om vi klarer å kartlegge dens trekkveier og vinteroppholdssteder hvis vi stopper der. Når vinterkvarterene og trekkrutene endelig er funnet, starter den kanskje mest omfattende delen av prosjektet. Disse områdene må sikres som trygge oppholdssteder for dverggåsa. Selv om det er flere faktorer som kan true gjessene i disse områdene, viser resultatene likevel at det er jakten som er den definitivt største trusselsfaktoren. I tillegg til de to finske ungfuglene som ble skutt i Kasakhstan, foreligger det også et ringmerkingsgjenfunn fra en finsk ungfugl fra 1994. Den ble skutt i Sør-Russland, like ved Asov-havet 16. Selv om dverggåsa er fredet i de aktuelle områdene, er jakten likevel et stort problem. Delvis fordi dverggjessene ofte oppholder seg sammen med tundragjess i vinterkvarterene. Tundragåsa er jaktbar over det meste av Europa, og tilstrekkelig artskunnskap til å skille dverggås og tundragås er det ikke mange jegere som har. I de fleste områdene er det nok heller ikke mange jegere som bryr seg om forskjellen uansett. Her skytes det nesten på alt som rører seg! I Azerbajdsjan, som er det landet som sannsynligvis huser mesteparten av den Vest-Sibirske populasjonen jaktes det uhemmet inne i selve reservatene - bl.a. av oppsynsfolkene! I februar 1996 tok NOF del i en kartlegging av våtmarksfugler i Azerbajdsjan. Inne i reservatet Kizil Agach kunne vi telle hele 31 hagleskudd i løpet av en 5 minutters periode. I dette området oppholdt det seg omkring 1000 dverggjess.

Situasjonen er derfor langt fra trygg selv for de dverggjessene som når fram til vinterlandet, og på våren må gjessene gjennomføre et tilsvarende farlig trekk nordover. Våre resultater fra dette merkeprosjektet kan virke nedslående. Finnes det i det hele tatt muligheter for at dverggåsa kan overleve med slike tapsprosenter, og med en slik rask tilbakegang? Svaret er definitivt nei! Dverggåsa er raskt på vei mot en utryddelse, sannsynligvis i løpet av de nærmeste 10-15 årene. Vi har derfor ingen tid å miste, og allerede fra i år har vi iverksatt en haste-handlingsplan for å finne de siste raste- og vinterområdene for både den fennoskandiske og den russiske dverggåspopulasjonen. Parallelt med dette arbeidet vil det bli arbeidet intenst for å sikre de områdene som vi allerede har funnet ved hjelp av satellittradiosenderne. Allerede nå er arbeidet godt i gang med å opprette et verneområde ved dverggjessenes rasteplass på Kaninhalvøya (Kaninski Federal Zakaznik).

Vi må nå sette vår lit til at våre miljøvernmyndigheter, som gjennom flere internasjonale konvensjoner forplikter seg til å ta vare på truete og sårbare fuglearter, vil spille på lag med oss i dette arbeidet. Tiltakene som settes inn må komme raskt og være effektive, slik at dverggåsa igjen kan få fotfeste som en karakterart i den fennoskandiske fjellkjeden.

 

Litteratur:

1 Curry-Lindahl, K. 1959. Våra fåglar i Norden. Stockholm.

2 Essen, L. von, 1991. A note on the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Sweden and the result of a re-introduction scheme. Ardea 79: 305-306.

3 Grimmet, R.F.A, & Jones, T.A. 1989. Important Bird Areas in Europe. ICBP technical publication No.9., Cambridge.

4 Lorentsen, S.-H., Øien, I.J., Aarvak, T. MS. Autumn and winter migration of the globally threatened lesser white-fronted goose Anser erythropus, the western flyway revealed by satellite telemetry. Sendt til Biological Conservation.

5 Lorentsen, S-H, Øien, I.J., Aarvak, T., von Essen, L., Farago, S., Morozov, V. & Syroechkovski Jr. E. (I trykk). Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. i: Madsen, J., Fox, T. & Cracknell, G. (red.) Review of goose populations wintering in the Western Palearctic. Wetlands International.

6 Madsen, J. 1994. Lesser White-fronted Goose. - sidene 110-111 i Tucker, G.M. & Heath, M.F. (red.). Birds in Europe: Their Conservation status, BirdLife International (BirdLife Conservation Series no. 3), Cambridge, U.K.

7 Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1981. Dverggåsa Anser erythropus i Fennoskandia. Vår Fuglefauna, 4, 165-170.

8 Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1984. The Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Fennoscandia. Swedish Wildlife Res. 13, 171-185. Rosenberg, E. 1955. Fåglar i Sverige. Stockholm.

9 Rosenberg, E. 1955. Fåglar i Sverige. Stockholm.

10Øien, I.J. & Aarvak, T. 1993. Status for Dverggås Anser erythropus i Fennoskandia. En oversikt over Dverggåsprosjektets aktivitet 1987-1992. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu 47 sider.

11 Øien, I.J, Aarvak, T. & Lorentsen, S-H. 1995a. Dverggåsas trekkruter avsløres - nå! Vår Fuglefauna 18: 154-156.

12 Øien, I.J, Aarvak, T. & Lorentsen, S-H. 1995b. Den farlige ferden mot vinterlandet. Vår Fuglefauna 18: 244-246.

13Øien, I.J, Aarvak, T., Lorentsen, S-H. & Bangjord, G. 1996. The significance of individual identification of Lesser White-fronted Geese Anser erythropus in population monitoring and results achieved by its use at a staging ground. Fauna. Norw. Ser. C. Cinclus. 19:xx-xx.

14 Aarvak, T. & Øien, I.J. 1994a. Dverggås Anser erythropus - en truet art i Norge. Dverggåsprosjektets virksomhet 1987 - 1993. Vår fuglefauna 17: 70-80.

15 Aarvak, T. & Øien, I.J. 1994b. Dverggåsprosjektet ett skritt videre. Vår fuglefauna 17: 172-175.

16 Aarvak, T. & Øien, I.J. 1995. Gjenfunn av dverggås Anser erythropus fra Sør-Russland. Vår fuglefauna 18: 112-113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere hekket dverggåsa vanlig i rike myrdrag på fjellet fra sør i Nordland og nordover, mens tyngden av bestanden var å finne på Finnmarksvidda. Det er her vi finner artens siste skanse i dag. Dverggåsa har nemlig i de siste femti årene vært utsatt for en hensynsløs jakt langs trekkrutene og i vinterkvarterene. Det som tidligere var en art som opptrådte i tusentall på rasteplassene i Finnmark, er nå redusert til mellom førti og femti spredte hekkepar. Dverggåsa er nå ansett for å være en av Europas aller mest truete fuglearter.

 

Dverggåsa legger som regel 4-6 gulhvite egg, og reiret legges godt gjemt inne blant tette vierkratt, vanligvis i nærheten av vatn eller ute på myrer. Vanligvis skjer eggleggingen i månedsskiftet mai-juni, mens det ennå finnes bare noen få barflekker på vidda. De voksne fuglene lever overveiende av plantekost, men det er sannsynlig at ungene er avhengig av insekter like etter klekkingen.

 

Hvis en har dverggåsa på nært hold vil en se den gule øyeringen som er et artstypisk kjennetegn. Det er også lett å kjenne dverggåsa på lyden; et klynkende, litt sårt "Kii-Ju" som er temmelig ulikt de andre gjessenes. Det hvite panneblisset deler den med tundragåsa, og det er nok forvekslingen med denne som er blitt dverggåsas bane. Mens dverggåsa er fredet overalt hvor den forekommer, er tundragåsa en tallrik og jaktbar art.

 

I de siste par årene er det lagt ned stor innsats for å kartlegge dverggåsas trekkruter og vinteroppholdssteder, for å opprette verneområder for arten. Etter endt hekking, samler dverggjessene seg på faste rasteplasser i Finnmark før de setter kursen mot rasteområder Nord-i Russland. Vinterkvarterene ligger bl.a. i Hellas og Azerbajdsjan. I midten av mai vender den tilbake til raste og hekkeplassene i Finnmark.

 

En demonstrasjon på hvor sårbar dverggåsbestanden vår nå er, fikk vi i 1996 gjennom arbeidet med overvåking på dverggåsas rasteplasser i Norge, og oppfølging på Kanin-halvøya: den fennoskandiske bestanden var på ca. 200 fugler i september 1995. Omtrent 90 av disse var årsunger. Bare 15% av ungfuglene returnerte til rasteplassene i 1996 (som indikerer en dødelighet på 85% det første leveåret). En sein vår og en våt forsommer ødela sannsynligvis den påfølgende hekkesesongen for halvparten av de hekkende parene. Dverggåsbestanden i september 1996 var derfor på ca. 100 individer (28 av disse var årsunger). Det betyr at vi har hatt en nedgang i bestanden på 50% i løpet av et år!

Tilbake til NATUR-fagmagasinet