Notat

Til: Kommunestyregruppa til Venstre i Bærum

Fra: Ole Andreas Lilloe-Olsen

 

Ad. Reguleringsplan for Jordbru

Jordbruområdet er meget sårbart og inneholder mange helt spesielle natur- og kulturverdier. Levende jordbruk, stort innslag av beitedyr og variert natur gir en stor interaksjon i betydningen samhandling og utveksling mellom arter fra de ulike naturtypene. Å risikere forrykninger i den ballansen som er skapt kan gi konsekvenser vi ikke har råd til å "gamble" med.

Området har i følge landbruksplanen for Bærum meget sterke landbruksinteresser og fungerer i tillegg først og fremst som et turmål for barnefamilier både sommer og vinter.

Det meste av arealet er kommunal eiendom. Unntatt fra dette er to jorder som eies av henholdsvis Johan Persbråten og brødrene Knut og Ole Bolstad.

Det eksisterer avtaler om bruk av området til skytebanevirksomhet og modellfly, og området er blant annet mye brukt av miljøer knyttet til jegerinteressene.

Kommunestyret har derfor ønsket å regulere området til idrett og bedt administrasjonen utrede hvilke idretter som kan passe inn i området.

Rådmannen har gjort et meget grundig arbeid og lagt frem et forslag som inneholder en utvidelse av langrennsløyper, en skistadion, en skiskytterstandplass, en trial-løype, og et inngjerdet treningsområde for hund i tillegg til de eksisterende anlegg.

Bærum Venstre mener hver enkelt idrett for seg kunne passet meget godt inn i området. Områdets spesielle verdier og den svært problematiske adkomsten gjør imidlertid at vi etter vår oppfatning ikke kan få plass til alt, men må velge.

For Venstre er det uaktuelt å omregulere et jordbruksareal til friluftsliv. Det er etter vår mening også unødvendig all den tid hensikten er å sikre bruk av arealet til skilek om vinteren. Innmarka kan allerede brukes til ferdsel i den tid jorden er frosset så lenge man ikke forstyrrer privatlivets fred eller bedriver virksomhet som ødelegger eller forringer områdets produksjonsevne(Lov om friluftsliv). Ved langsiktige avtaler med grunneier kan man samtidig få en tilfredsstillende tilrettelegging for begge parter. Ved en omregulering gir vi et meget negativt signal om at jordbruket er underordnet som interesse i dette området. Det er vi i Venstre uenige i. Aktivt landbruk er tvert i mot svært avgjørende for å ta vare på både naturverdiene og kulturlandskapet på Jordbru. Vi viser til landbruksplan for Bærum der området er markert som område med særlig viktige landbruksinteresser, og nylig til vedtatt jordvernstrategi for Akershus der viktigheten av å bevare det resterende av dyrket mark i bynære områder er spesielt presisert.

Venstre har heller ikke vært fremmed for å vurdere om skytteraktiviteten er den som burde ut. Lerduebanen er den som gir desidert mest støy og utøverne er i stor grad i en alder som er mer mobil enn utøverne de andre aktivitetene har som målgrupper. Skytterne har alternativer både på Løvenskioldbanen, der det nå også planlegges en ny lerduebane, og etter sigende også i Hole ikke langt fra Sollihøgda.

Vi har imidlertid oppfattet det slik at sikring av den eksisterende virksomheten har vært noe av hensikten med å definere området for idrett i kommuneplanen og ligget som en fast premiss fra Kommunestyret som oppdragsgiver i sin tid.

Da må vi velge å ta bort noen andre av de foreslåtte aktiviteter. Vi registrerer da at motstanden fra grunneierne, nærmiljøet og naturvernhold uten sammenligning er størst mot trial og skiskyting. Signalene fra grunneierne, nærmiljøet og naturvernhold teller alle tungt for Venstre.

Bærum Venstre har videre programfestet å arbeide for flere permanente treningsområder for løs hund også i båndtvangstiden. Kommunen har en stor hundepopulasjon, og et flertall av kommunens innbyggere oppgir i en undersøkelse få år tilbake at de enten bor i eller har bodd i husstand med hund. Hundehold stimulerer til friluftsliv og bidrar til en naturforståelse og respekt for annet liv som er positivt. En stor hundepopulasjon kan imidlertid gi konflikter dersom ikke mulighetene for gode opplærings- og sosialiseringsarenaer er til stede. ’

Hundegårdene trengs for å kunne trene blant annet "fri ved foten", innkalling og avstandskontroll, samtidig kan de bidra til å gi hundene verdifull trening i og omgås andre hunder under en viss kontroll.

En slik hundegård syns vi passer naturlig inn på Jordbru der jegere og hundefolk møtes. Her kan hundegården også brukes til å gjøre jakthunder skuddvante under ulike forhold. Når nå trial og skiskyting tas ut av planen kan imidlertid denne hundegården med fordel plasseres et annet sted i området enn opprinnelig foreslått.

Behovet for anlegg til skiskyting og trial er imidlertid stort. Og i og med at Bærum Kommune som reguleringsmyndighet ser ut til å ta disse to idrettene ut av planen for Jordbru skylder vi idretten å finne gode alternativer snarest mulig.

To alternativer ved Høymyr i Hole og på Lorangmyr er lansert. Disse må undersøkes nærmere snarest. Samtidig vil Bærum Venstre lansere området og kollen ved Mygghenget og den nederste delen av Kolsåsbakken alpinanlegg (Gnr. 25. Bnr. 14) som et mulig alternativ til plassering av trial. Området er ferdig regulert til idrett. Alpint foregår om vinteren og trial om sommeren. Det er tilrettelagt adkomst og det er muligheter for servering og klubblokaler i de lokalene skiidretten bruker om vinteren. I forhold til støy vises det til at trial gir forholdsvis lite støy. Skitrekket gir støy i dag og, steinknuseriet på Fransefoss vis a vis er en langt større støykilde enn et lite trialanlegg. I alle fall må området midlertidig kunne brukes til trial inntil et annen bedre egnet permanent sted er anlagt.

Skiskyting er en idrett i vekst. Vi bør også undersøke andre muligheter for et nærmiljøanlegg i Vestre Bærum. Blant annet er et område ved Guribysaga nevnt som et alternativ til Jordbru. Dette kan vi ikke ta stilling til før det er nærmere konkretisert.

Jeg husker ikke mitt forslag til vedtak i planutvalget ordrett og jeg finner det i farten ikke igjen på maskinen.

Det gikk imidlertid på at vi må avvise planen all den tid det ligger forutsetninger som kan medføre behov for ekspropriasjon av Gammelrønningen inne i forslaget.

Vi imøteser imidlertid en mindre omfattende plan som sikrer skyttervirksomheten, der jordene reguleres til jordbruk, der det ligger inne et utvidet, men mer skånsomt, løypenett for langrenn og skiidrett på vinterstid, modellflybanen sikres og vi får inn et større permanent treningsområde for løs hund også i den tid det er båndtvang.