NATUR-sakkyndige

Oversikt og linker til e-postadresser til fagpersoner og andre naturfaglige kompetansepersoner/miljøer

( Send inn en beskrivelse av deg selv eller en annen person du mener hører hjemme her. Vi trenger Navn, adresse, telefon, evt. e-post, utdanning, yrke, type oppdrag): ololsen@alfanett.no

Lenker til konsulent og rådgivningsmiljøer:

Arealplanlegging, undersøkelser og landskapsutforming: 

Anleggsgartnere (gule sider)  

Landskapsarkitekter (gule sider)

A. Markussen as -  ledende nordnorsk mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget. 

Ambio Miljørådgivning AS er et konsulentselskap som jobber innenfor et bredt
spekter av miljøtjenester; fra biologiske kartlegginger til implementering
av miljøstyringssystemer. De utfører oppdrag for energiindustrien, annen
privat virksomhet, statlig og kommunal forvaltning. Kjerneområder er:
- Konsekvensutredninger og miljørisikoanalyser
- Miljøundersøkelser og naturovervåking
- Miljøstyring og miljørapportering
- Miljøregnskap og livsløpsanalyser
- Kurs og informasjon

ArealKonsult ble etablert i 1996 og har kontoradresse i Tønsberg, Vestfold.Ved behov samarbeider ArealKonsult med andre firmaer med kompetanse innen bl.a. prosjektledelse, økonomi og prosjektstyring, organisasjon og lederutvikling, jus (advokatkontor). Tilbyr tjenester innen: Eiendomsutforming - Eiendomsutvikling - Forhandling - Konsekvensutredning - Planprosess - Jordskifte - Ekspropriasjon - Avtaler - Makeskifte - Arealplanlegging. 

Asplan Viak er resultatet av en fusjon mellom to store planleggingsfirmaer i 1991. Viak ble startet i 1958 som et datterselskap av svenske Viak AB og arbeidet vesentlig innenfor feltene kartlegging, veg, vann og avløp. Asplan begynte som planleggingsfirmaet Andersson & Skjånes i 1962. Bakgrunnen var krav om systematisk fysisk planlegging og ny plan- og bygningslov som ble vedtatt i 1965.

GeoFinnmark as er i dag en av Nord-Norges ledende bedrifter innen GIS og oppmålingstjenester. Samlet har vi lang erfaring innenfor GIS. Vi har brukt digitale
kartsystemer fra tidlig på 80-tallet og har fulgt utviklingen frem til dagens moderne GIS-løsninger.
Vi tilbyr tjenester innen landmåling, kart- og delingsforretninger, kartlegging, kursvirksomhet og produksjon av alle typer temakart. Siden etableringen har vi utført en rekke oppdrag over hele landet. Gjennom våre oppdrag har vi skaffet oss bred erfaring innen hele vårt produktområde.

GeoPhysix A/S er et konsulentfirma stiftet i 1989. Vi foretar geofysiske målinger, på land, i vann og i sjøen for undersøkelser av løsmasser og fjell. Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med planlegging av geofysiske grunnundersøkelser. Offshore arbeider vi innenfor geologi/geofysikk med tolking og rapportering av registreringer fra bunnoverflaten og fra grunne løsmasser. 

GeoResearch Consulting utfører to typer oppdrag:
1.Engelsk rettelse/oversettelse norsk til engelsk 
2.Naturvitenskapelig forskning 

Inter-Kompetanse AS spesialiserer seg på utdanning og opplæring innenfor fagområdet posisjonering og Geografiske Informasjons Systemer. 

KULTURØKOLOGENE Faggruppa "Kulturøkologene" har sitt utspring i biologimiljøet ved Universitetet i Oslo. Vi er tilknyttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Norsk Botanisk Forening-Østlandsavdelingen (NBF-ØLA). Gruppa tilbyr rådgivning innen registreringer, foredrag og kurs(biologisk mangfold, skjøtsel og restaurering med mere, og utarbeiding av skjøtselsplaner.

Naturkart DA -  er først og fremst opptatt av hvordan de kan bidra til å bevare det biologiske
mangfoldet i norsk natur. De har blant annet sett sin oppgave i å lage gode dataverktøy for offentlig og privat naturforvaltning. 

Naturkonsult DA driver konsulentvirksomhet og rådgivning innen vilt-, fiske- og utmarksforvaltning. Firmaet har oppdragsgivere fra både offentlig og privat sektor.

NNI- Norsk Natur Informasjon NNI har som arbeidsområde anvendt økologisk forskning, rådgiving, utreding og konsulentoppgaver innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til
norsk flora og fauna. I tillegg tilbyr firmaet også tilrettelegging av informasjon om norsk natur knyttet til infromasjonssentra, utstillinger mm. NNI er en prosjektutførende virksomhet rettet mot en bred kundegruppe på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, både offentlige og private. Foruten å kunne løse oppgaver innen en bred sektor, sikter NNI også på å utvikle nasjonal kompetanse innen utvalgte fagtema. NNI tar fotooppdrag og har også gjennomført faglig konsulentvirksomhet
knyttet til video- og fjernsynsproduksjoner.

Odel har bred faglig oversikt, og er kunnskapsgivende og problemløsende innen kultur
og natur. Vår vinkling er fra et kulturhistorisk ståsted. Vi utfører kulturhistoriske dypdykk, og kan løse oppgaver innen enkelte fagfelt eller arbeide utfra et tverrfaglig perspektiv.

Scandiaconsult Basis AS er et rådgivningsfirma innen samfunnsplanlegging. Vi består av ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og jordskiftekandidater, som gjennomfører oppdragene i alle planfaser med hovedvekt på tverrfaglig areal- og transportplanlegging.

SKANDINAVISK NATUR  (tidligere FILIX)
Konsulentfirmaet  med rådgivende biolog Jens Justesen, skribent og naturfotograf, arbeider med naturinformasjon i Skandinavia under overskriften:
"Idé og Projekt i Skandinavisk Natur"arbeider med naturinformasjon, natursentre og idéutvikling i nordisk natur. 

 

Avfallshåndtering:

BioPlan  er spesialist på kompostering og avfallshåndtering. Vi leverer produkter og tjenester som bidrar til miljøvennlige løsninger.

DOKKEN AS er en av landets ledene entreprenører innen selektiv miljøvennlig riving, bearbeiding av forurenset grunn, sanering av tankanlegg og tradisjonell grunnentrepenørvirksomhet. 

Kværna - G.A. Nilsen   -Hovedmålsetting for firma er å fremme bruken av ny og mer miljøvennlig teknologi, samtidig som at de anvender kunnskap og ressurser til å aktivt delta i utviklingen av ny og mer bærekraftig miljøteknologi på en rekke områder, slik som:

Akvakultur, "økologisk gjennomsiktig" oppdrettsanlegg
Avfallshåndteringsløsninger
Enøk enkle og kostnadseffektive tiltak.
Prosessutvikling for næringsmiddelindustrien
Renseteknologi for vannforskyning og avløp
Slambehandlingsteknologi
Kollektivtransport tilbud

Avfallshåndtering (gule sider)

 

Miljø- og forurensningsproblematikk:

Miljøkonsulenter (gule sider

Miljøteknologi (gule sider )

Miljøvernprodukter (gule sider)

Miljøverntjenester (gule sider) 

Miljørett (advokater gule sider)

ALLFORSK Biologi  er et nasjonalt og internasjonalt forsknings- og kompetansesenter hvor fokus er satt på forurensing, miljøovervåkning, og utnyttelse og forvaltning av naturressurser. ALLFORSK Biologi påtar seg forskningsoppdrag, utviklingsprosjekter, utredninger m.m. for forvaltningsmyndigheter, industri og næringsliv. 

Alpha Miljørådgivning as er et uavhengig konsulentselskap med virksomhetsområde i sektoren miljøspørsmål – informasjonsteknologi. Grunnlaget for virksomheten ligger i en stab som har mange års erfaring fraarbeid med blant annet følgende problemstillinger: 
Utredning av miljøforhold rundt utslipp, konsekvenser og tiltak 
Utvikling og anvendelse av informasjonsteknologi i miljøsammenheng 
Integrering av miljøkunnskap i beslutningsstøtteprosesser 
Feltarbeid, datainnsamling, bearbeidelse og analyser 
Prosjektering, prosjektutvikling og prosjektstyring

ANØ Miljøkompetanse  er et interkommunalt kompetanseselskap eiet av 10 kommuner på Romerike; Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker. Selskapet tilbyr sine tjenester til kommuner, fylkesmyndigheter, VAR-selskaper og andre aktører. Tilbyr bistand ved planlegging og drift av kommunale VAR-oppgaver (vann, avløp og renovasjon) samt vassdragsovervåking og miljøinformasjon. Har eget, akkreditert laboratorium.

ASA Alex Stewart Environmental Services A/S ble startet i 1990, etter initiativ fra Odda kommune,
under navnet KOM-senteret. ASA tilbyr konsulenttjenester relatert til:- miljø og miljøovervåking,- forurensing,- avfallsminimering,- miljøgifter,- vannkvalitet,- fiskeoppdrett.

GRIP GRIP senter for bærekraftig produksjon og forbruk er stiftet og finansiert av Miljøverndepartementet (MD) og styrt i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Kommunenes sentralforbund (KS), Statens forurensningstilsyn (SFT), Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) og Norges Naturvernforbund (NNV). GRIP senter kan hjelpe din virksomhet til å få høyere verdiskaping med mindre miljøbelastning. 

Institutt for miljøteknologi  er en faggruppe av spesialister innen miljøteknologi og allmenne miljøfag. Gruppa består av sju personer som dekker hver sine fagfelt, og samarbeider tverrfaglig. Dette gir et grunnlag for å betrakte ulike miljøbelastninger i sammenheng. 

Kværna - G.A. Nilsen   -Hovedmålsetting for firma er å fremme bruken av ny og mer miljøvennlig teknologi, samtidig som at de anvender kunnskap og ressurser til å aktivt delta i utviklingen av ny og mer bærekraftig miljøteknologi på en rekke områder, slik som:

Akvakultur, "økologisk gjennomsiktig" oppdrettsanlegg
Avfallshåndteringsløsninger
Enøk enkle og kostnadseffektive tiltak.
Prosessutvikling for næringsmiddelindustrien
Renseteknologi for vannforskyning og avløp
Slambehandlingsteknologi
Kollektivtransport tilbud

Mikom AS Mikom AS er et rådgivningsfirma som arbeider innen fagområdene miljøanalyser, tiltak, styring og rapportering. Trond Magne Målsnes og Sigbjørn A. Juvik har drevet Mikom AS siden 1997. Mikom AS tilrettelegger prosjekter innenfor ytre miljø etter kundenes behov og ønsker.

Naturkompetanse er et nettverk av biologer som tilbyr et bredt spekter av 
tjenester innen økologi og farvaltning i limniske, marine og terrestre systemer.
Mer informasjon finnes på vår hjemmeside : www.naturkompetanse.com

Rådgivende Biologer as ble etablert juni 1987 og selskapet eies av de ansatte. Rådgivende Biologer as driver rådgivning og utfører oppdrag. Vi dekker de fleste fagfelt knyttet til problem i vann og vassdrag. Våre oppdragsgivere spenner fra offentlig forvaltning, kommuner og til private selskaper. Vi er også behjelpelig med å formulere prosjekter og søke om finansiering. 

SFT- Statens forurensningstilsyn er et direktorat underlagt Miljøverndepartementet. SFTs mål er å bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Forurensning, skadelige produkter og avfall skal ikke føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Sjømiljø AS - firma som blant annet foretar rensing av sjøbunn

 

Energiproblematikk: 

Energiøkonomisering (gule sider)

Energiparken Høgskolen i Agder, Aust-Agder Kraftverk, Vest-Agder Energiverk og Kristiansand Energiverk har etablert en samarbeidsavtale om forskning og utvikling av fornybar energi. Formålet med avtalen er å øke partenes, regionens og landets kompetanse på dette viktige området. Et areal på 3,5 da er i utgangspunktet avsatt til forskningsanlegget på Dømmesmoen i Grimstad.

KanEnergi AS  Energi er en fellesnevner for mange av KanEnergi AS’ oppdrag. Fornybare
energikilder og effektiv energiteknologi er kjernekompetansen som vi appliserer i
en bred virksomhet; energipolitiske virkemidler, strategi, FoU-oppdrag, analyser,
energiplanlegging, prosjektering, informasjon og opplæring.

Kværna - G.A. Nilsen   -Hovedmålsetting for firma er å fremme bruken av ny og mer miljøvennlig teknologi, samtidig som at de anvender kunnskap og ressurser til å aktivt delta i utviklingen av ny og mer bærekraftig miljøteknologi på en rekke områder, slik som:

Akvakultur, "økologisk gjennomsiktig" oppdrettsanlegg
Avfallshåndteringsløsninger
Enøk enkle og kostnadseffektive tiltak.
Prosessutvikling for næringsmiddelindustrien
Renseteknologi for vannforskyning og avløp
Slambehandlingsteknologi
Kollektivtransport tilbud

 

Laboratorier: 

Bioteknologi alafabetisk

A/S TELELAB er det eneste private medisinske laboratoriet i Norge som også
fungerer som fylkeslaboratorium. Foruten medisinsk mikrobiologi, har A/S Telelab tilbud om
miljømikrobiologiske analyser og mikrobiologiske analyser av prøver fra tannleger og laboratoriet har egen forsknings- og utviklingsavdeling. Gjennom sine to datterbedrifter; Norsk Veterinæremedisinsk Laboratorium A/S (NVL A/S) og Biomedical Research Products A/S (BRP A/S) , kan firmaet også tilby ulike analyser for veterinærer og salg av reagenser og utstyr til ulike forskningslaboratorier. 

LabNett AS er et moderne analyseselskap med lange tradisjoner. De tilbyr analyser og
laboratorietjenester innen mat og næringsmidler, fôrvarer og annet organisk materiale,
vann og avløp, miljø og hygieneprøver. 

Lien Biolab utfører laboratoriearbeid innen zoologi/limnologi og har spesialisert seg på flere typer konsulenttjenester. Lien Biolab har til nå spesialisert seg på følgende konsulenttjenester:
Aldersbestemmelse og vekststudier av fisk 
Sortering og klassifisering av ferskvannsbunndyr 
Mageprøver av ferskvannsfisk 
Klassifisering av zooplankton i ferskvann 
Statistisk analyse 

 

Andre naturfaglige konsulenter og produkter:

Rådgivande agronomar AS er to personar som tek på seg konsulentarbeid innan rammene for dette aksjeselskapet. Begge er dr.scient. innan landbruksvitskap. Dei driv med forsking, konsulentarbeid og tilrettelegging av fagkunnskap. Dei har kontor og laboratorium i Korssund i Fjaler, Ytre Sunnfjord. All kultur er dyrking, først og fremst av jord. Med denne vår hovudnæring, primærnæringa, kan dei med basis i ‘agronomi’ utvide deira arbeidsfelt, og dekkar fleire fagområde innan nye bygdenæringar, tilgrensande tekniske felt, og betring av natur- og miljøkvalitetar. ‘Pour la Qualité de la Vie.’

Jord og jordforbedringsprodukter  

Kværna - G.A. Nilsen - Hovedmålsetting for firma er å fremme bruken av ny og mer miljøvennlig teknologi, samtidig som at de anvender kunnskap og ressurser til å aktivt delta i utviklingen av ny og mer bærekraftig miljøteknologi på en rekke områder, slik som:

Akvakultur, "økologisk gjennomsiktig" oppdrettsanlegg
Avfallshåndteringsløsninger
Enøk enkle og kostnadseffektive tiltak.
Prosessutvikling for næringsmiddelindustrien
Renseteknologi for vannforskyning og avløp
Slambehandlingsteknologi
Kollektivtransport tilbud