Arealplaner og ekspropriasjonserstatning

Plan- og miljøutvalget i Bærum Kommune slutter seg Rådmannens konklusjon, men vil at Bærums Kommunes høringsuttalelse til NOU 2003:29 i tillegg må understreke følgende forhold:

  1. Ved ekspropriasjon av privat eiendom må grunneier ha full erstatning i tråd med Grunnlovens § 105. Vi kan ikke akseptere noen uthuling av intensjonene i grunnloven gjennom underliggende lovverk.
  2. Grunneiere må få full erstatning etter den verdisetting som gir høyest verdi etter gjeldende regulering eller den regulering ekspropriasjonen har som formål.
  3. For større områder med flere grunneiere må likhetsprinsippet gjelde slik at erstatninger må utlignes likt på de som avstår grunn til ulike formål som utgjør en del av helheten i tiltaket. Med andre ord: Den som avstår grunn til friarealer i et slikt tilfelle må få samme erstatning som de som avstår grunn til boliger og andre tekniske anlegg.
  4. Ved ekspropriasjon der ekspropriasjonstiltaket ikke medfører rådighetsinnskrenkninger, utover det som allerede foreligger i henhold til gjeldende regulering, beregnes erstatningen utfra verdien av den biologiske avkastningen på arealet inklusiv verdien av jakt og fiske.
  5. For å vareta den enkeltes rettssikkerhet må den som avstår grunn eller dennes arvinger sikres en rett til å kunne ta erstatningssaken opp på nytt dersom arealet senere blir avhendet eller omregulert til annet formål enn ekspropriasjonsformålet.