Det grønne balansepunkt

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum Venstre

Tidligere Høyrerepresentant i kommunestyre og planutvalg Rosemarie Maamoen, har i sitt innspill i Budstikka 7.september en oppfordring om å finne balansepunktet mellom vekst og vern i Bærum. Hun tar til orde for at den aktive linje Fremskrittspartiet og Høyre med støtte fra Arbeiderpartiet har hatt i boligpolitikken må videreføres. Hun hevder den restriktive linje mellompartiene har stått for er direkte skadelig og advarer Høyre mot å forlate det hun kaller en balansert boligpolitikk, som hun antyder å være en boligpolitikk med en vekst på ca.530 nye boliger per år.

Dette er prisverdig klare ord fra den tidligere Høyrepolitiker, og de gir et klart signal til velgerne. Dere som fortsatt har visjoner om å bevare grønne Bærum grønt, må også stemme grønt. Dere som ønsker at Bærum skal værte noe annet enn en litt friere stilt bydel i storbyen Oslo, dere som ønsker at Bærum fortsatt skal ha et aktivt landbruksmiljø, et levende kulturlandskap, og bygdepreg og kunne kalles den "storbynære bygda", dere må stemme grønt. Dere som ønsker at Bærum skal være Norges svar på "Garden State", "Garden Gate" eller "Oslofjordens grønne hage", dere som ønsker at Skuidalen og Lommedalen fortsatt skal ha andre verdier og være noe annet enn og et alternativ til Groruddalen, dere må stemme grønt. Bærums naturverdier er hardt presset og meget skjøre. De har blitt presset så hardt og så lenge at Bærum ikke har råd til politisk gambling hvis vi virkelig mener noe med å ta vare på de grønne verdiene. Maamoens artikkel illustrerer alvoret.

Rosemarie Maamoen hevder i sin artikkel at vi må opprettholde byggetakten for å sikre at bygdens egne barn skal kunne slå seg ned i sin egen hjemkommune. For noe tull. Fødselsoverskuddet i Bærum har vært meget stabilt de siste ti årene med et snitt på 680 personer. Antallet per husstand har også holdt seg stabilt på 2,4 personer. Dette gir et behov på 280 nye boliger per år. Det er dette tallet som ville gitt en balansert boligpolitikk, og i et slikt perspektiv vil den allerede planlagte utbyggingen på Fornebu og Avtjerna dekke vårt fremtidige behov i mer enn 40 år.

Det Bærum har drevet med i alle år har jo ikke vært å bygge for vekst i egen befolkning, men Bærum har vært en gigantisk utbyggingskommune og tilflyttingskommune. Og de som har flyttet til Bærum har ikke primært flyttet hit fordi de ønsker seg til Bærum. Nei, de har flyttet hit fordi de trekker til hovedstadsområdet, men ønsker å bo landlig. Bærum er derfor Norges desidert største "gjennomtrekkskommune". Over 50% av de som bor i Bærum har mindre enn ti års botid i kommunen. Det er ikke balansert boligbygging hverken å opprettholde eller å forsterke en slik utvikling.

Maamoen lever fortsatt i den villfarelse å tro at vi kan bygge oss vekk fra de høye boligprisene i Bærum. Dette trodde jeg mange nok hadde tilbakevist nå. Boligene i Bærum er kun en liten del av et langt større marked, der tilgjengeligheten også påvirker hyppigheten i skifte av bolig, som igjen er en større pådriver på boligprisene enn selve boligutbudet i seg selv. Store og eksklusive boliger gir bedre fortjeneste enn små og enkle. Markedet etterspør små og enkle, men det bygges ikke. En fordyrende rundans med folk ut og inn av boliger må settes i gang. Og slik fortsetter det med rundans etter rundans med nye penger ut og inn etterhvert som nye boliger står ferdig. Utbyggere og meglere kan sitte igjen med gevinstene utbyggingspolitikerne har lagt i hendene på dem, mens de nederst på boligstigen får det enda litt tøffere.

Enhver ny bolig medfører store kostnader for kommunen både i form av nye arealutfordringer, miljøproblemer og økonomi. Med hver ny bolig følger behov for mer infrastruktur; mer biler med trafikk, støy og kork, mer vei, mer buss, mer skole, mer barnehage, mer sykehjem osv. Bærum har mistet 3/4 av all dyrka mark og har nådd en smertegrense som bygd. Bærum har lenge vært en landsversting i nedbygging og fortsetter i denne perioden i samme stil. Det er for sent å klassifisere dårligere jord som en utbyggingsreserve. For enkelte blir visst aldri nok nok. Venstre har fått nok. Vi vil ha ny utbygging konsentrert til Fornebu og Sandvika og med Avtjerna som en reserve for litt spredt bosetting. Venstre vil bevare Bærum grønt. Vi har lovet en restriktiv utbyggingslinje og vi viser at vi kan stoles på.