Legg toget i glassrør!

Transport står for noen av de største miljøproblemene vi kjenner. Transporten fører til både lokal og global luftforurensning, den gir støyproblemer og den beslaglegger store arealer. En av de største utfordringene fremover blir å legge til rette for en rask og effektiv løsning av transportbehovet med minst mulig ulemper for miljøet.

Etter vår mening vil investeringer i jernbane være et godt alternativ til ytterligere satsing på gigantiske veiprosjekt. Togene har lang levetid, har meget stor transportkapasitet og kan med det rette jernbanenettet konkurrere med fly i hastighet på forholdsvis lange strekninger.

En del forhold må imidlertid legges til rette for at toget skal bli et reelt alternativ. For det første må jernbanenettet utbygges slik at det kan ta økninger i trafikken med moderne høyhastighetstog. Det må også lages enkle løsninger for logistikk rundt lasting og lossing av kontainere, biler og annet gods som bruker flere transportmidler.

Det må videre være attraktivt for passasjerer å kjøre med tog. Sikkerheten ved å kjøre tog er i dag riktignok langt større enn ved å kjøre bil. Allikevel opplever folk at risikoen ved å kjøre bil er en risiko de tar selv og dermed har kontroll over. Risikoen ved å kjøre tog er det derimot NSB som pålegger dem. Sikkerheten rundt togtrafikken både for passasjerene og de som ferdes ved jernbanelinjene må derfor bli bedre. Vilt og annen ferdsel må kunne krysse jerbanelinjene forholdsvis enkelt og uten risiko. Støyproblemer for dem som bor langs linjen må reduseres til et minimum.

I enkelte områder mener vi det kunne være et godt alternativ å legge toget i glassrør. Glassrøret vil redusere behovet for tunneler og bevare passasjerense opplevelser under togreisen. Glassrøret vi samtidig redusere flere problemer knyttet til støy og kryssing av jernbanelinjer. Glassrøret er enkelt å bruke i forhold til over og underganger og plasseringer i terrenget som vil minimalisere bruken av stygge skjæringer. Det skal i dag finnes gode tekniske løsninger i forhold til problemer knyttet til rengjøring, hærverk og klima.

Vi vil konkret foreslå bruk av glassrør gjennom gamle Oslo og de områdene i Groruddalen og Nydalen som er mest plaget av støy.

Red.

Tilbake til NAMIKO