Pressemelding fra Høge Nord Alliansen 5.mai 2000

- NORGE BØR OGSÅ VURDERE FANGST AV ANDRE HVALARTER

"Norge bør også vurdere fangst av andre hvalarter for vitenskapelige
formål," sier Rune Frøvik, daglig leder i Høge Nord Alliansen, i en
kommentar til meldingene om at Japan planlegger å utvide den
vitenskapelige hvalfangsten til også å omfatte Brydehval og spermhval.

Sjøpattedyrenes matinntak er betydelig. Fiskeriforskning i Tromsø har
beregnet vågehvalens konsum i Norskehavet og Barentshavet til å være på
hele 1,8 millioner tonn, det vil si over halvparten av det volum som
landes av norske fiskere. På menyen står både kommersielle arter som
torsk, sei, hyse, lodde og sild; og ikke-kommersielle arter som krill og
polartorsk.

"Men hvor mye spiser alle de andre hvalartene i våre farvann? Hva er deres
rolle i økosystemet?" spør Frøvik og peker på bestandene av blant annet
springer, nise, grindhval, knølhval, spermhval, spekkhogger og finnhval. 

"En bærekraftig fiskeriforvaltning krever kunnskap om alle leddene i den
marine næringskjede og hvordan disse påvirker hverandre. Hval er på toppen
av næringskjeden og har derfor betydning for hvor mye fisk lenger nede i
kjeden som kan beskattes. En økologisk flerbestandsforvaltning krever at
dagens kunnskapshull tettes. Fangst av andre hvalarter for vitenskapelige
formål er en effektiv måte å tilegne oss sårt tiltrengt kunnskap," sier
Frøvik

Informasjon om vågehvalens spisevaner samles inn i forbindelse med den
ordinære kommersielle vågehvalfangsten. Fiskeriforskning i Tromsø har i
tillegg beregnet at grønlandsselen i Barentshavet har et matinntak på
3,3-3,5 millioner tonn biomasse. Denne bestanden teller ca 2,2 millioner
dyr.

Planene som Japan skal ha lagt fram for vitenskapskomiteen i den
Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) innebærer en årlig fangst på 50
Brydehval og 10 spermhval for å undersøke deres matinntak (se
www.whaling.com). I forbindelse med et annet forskningsprogram fanger
Japan ca 540 vågehval årlig.

Forslag som legges fram for vitenskapskomiteen skal være fortrolige fram
til plenumsmøtet i IWC, som i år finner sted 3-6 juli. Det kan derfor se
ut som om en lekkasje har funnet sted. Høge Nord Alliansen har ikke
lykkes i å få bekreftet opplysningene.

I henhold til IWC's regler står det enkelte medlemsland fritt til å fange
hval for vitenskapelige formål. IWC har et generelt forbud mot kommersiell
hvalfangst. Men Norge har reservert seg til dette vedtaket og er derfor
ikke bundet av det, dvs. at den norske kommersielle fangsten utføres i
henhold til IWC-reglene. Årets vågehvalkvote er på 655 dyr.

For ytterligere opplysninger:

Rune Frøvik, Høge Nord Alliansen, tlf 76 09 24 14 eller 915 55 702,
rune@highnorth.no