Bruk idrettsbudsjettene på friluftsliv!

Det er mange som er bekymret over ungdommen. Ungdommen har sviktende helse. Ungdommen har for lite å drive med. Ungdommen trenger sunne interesser.

 Vi kan uten videre slutte oss til mange av disse bekymringene. Også vi ønsker at ungdommen skal være fysisk aktive slik at de holder seg i form, vi vil at de skal ha sunne interesser som stimulerer til aktivitet og gir rom for livsglede og utfoldelse, vi vil at de skal ha interesser de kan bevare og ha glede av gjennom et langt liv.

Vi har imidlertid liten tro på at svaret er idrettshaller, idrettshaller og idrettshaller. Idrettshaller er meget ressurskrevende i form av økonomi, energi og arealer. Erfaringene viser dessuten at utnyttelsen av hallene er dårlig. Erfaringene viser at det store flertall av ungdom slutter med de respektive hallidrettene i den mest kritiske fasen i ungdomstiden. Erfaringene viser at også drift- og  vedlikeholdskostnadene ved slike haller blir langt mer enn man hadde regnet med i utgangspunktet.

Det foreligger mange undersøkelser om ungdom og idrett, ungdom og helse, ungdom og verdier, hva ungdom lar seg påvirke av, hvor de får sine holdninger osv. osv. Vi skal ikke gå i dybden med noen analyse her.

Vi tar bare snarveien og summerer kort:

Det som påvirker barn og unge mest er aktiviteter sammen med familien, skolen og venner i oppveksten i gitte rekkefølge.

Det som påvirker barn og unge mest til å få en positiv holdning til natur og miljø, og å handle bevisst i forhold til miljø, er opplevelser i naturen under slike aktiviteter.

De som driver mest med fysiske aktiviteter og er fysisk aktive over lengst perioder i løpet av sitt liv er de som har vært aktive friluftsmennesker allerede fra barndommen.

Vi mener derfor at det er en langt bedre investering å bygge lysløyper, sykkelveier, stier og serveringssteder og ellers legge tilrette for et aktivt friluftsliv enn å bygge haller over ungdommen.

Red.

Tilbake til NAMIKO