Ja til avgifter, nei til skatt!

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum Venstre

Venstre ønsker å begrense forbruk, men stimulere verdiskaping og forvaltning. Derfor ønsker Venstre i at statens inntekter skal vris fra skatt på inntekter av arbeid og kapital og over på differensierte avgifter på forbruk.

Prisen på en vare eller tjeneste gjenspeiler ofte de interne kostnadene produsentene har hatt ved å fremstille varen eller tjenesten. Produksjon av varer og tjenester medfører ofte også eksterne kostnader i samfunnet. Forbruk av ikke fornybare ressurser, forurensning, støy og risiko for liv og helse er eksempler på slike kostnader. Venstre mener ideelt sett at slike eksterne kostnader ved et produkt eller en produksjon bør innbakes i prisen på en slik måte at miljø og helsekostnadene ved et produkt blir synlige og prisen mest mulig reell. Det vil gi oss som forbrukere et reelt valg og markedskreftene kan brukes i den ønskede utviklings tjeneste. Et slikt mål kan best nåes ved bruk av varierende momssatser eller avgifter på forskjellige varer og tjenester.

Differensierte avgiftssatser kan også brukes i sosialpolitikken og i fordelingspolitikk mellom ulike samfunnsgrupper, generasjoner og distrikter.

Personlig mener jeg at det i tillegg til å få fjernet skatt på inntekter av arbeid og kapital må være et mål å få fjernet moms og avgifter på goder som for eksempel mat, bolig, kultur og tjenester. Samtidig kan vi godt øke avgiftene på forbruk av ikke fornybare ressurser vesentlig. Uten inntektsskatt kan vi også trygt øke avgifter på bilbruk og andre varer og tjenester vi selv kan regulere forbruket av. Vi kan tåle solide luksusavgifter på bil nummer tre og fire og fritidshus nummer to og tre, røyk og sterke rusmidler. Det vil være et godt bytte mot et fast skattetrekk i lønnen hver måned, ekstra formueskatt på lønnsmidler du har spart og enda en ekstra arveavgift på sparepenger du etterlater til neste generasjon.

Noe ekstra premie til pensjonsforsikring gjennom trygdeavgifter tror jeg også vi ville være villige til å akseptere med et slikt system.

Venstre er et lite parti, men et praktisk parti. Politikk er selvsagt ikke bare ideelle mål og visjoner. Politikk er også det muliges kunst. Vi lever i en verden der vi må ta hensyn til et internasjonalt samfunn med internasjonale priser og internasjonal politikk. Det må den praktiske politiker selvsagt ta hensyn til. Mange unnlater å stemme Venstre fordi de tror stemmen kan være bortkastet. Men hver fjerde velger oppga faktisk å ha Venstre som annet valg ved forrige valg. Potensialet er stort. Og Venstres ideer når i stor grad igjennom i samfunnet. Venstres politikk har fremtiden foran seg. Det er målet og retningen vi må ha for øye og noen må gå foran. EU har vedtatt prinsipper som støtter opp om en dreining mot skattlegging av forbruk fremfor arbeid. Regjeringen der Venstre er med vrir nå statsbudsjettet sakte, men sikkert i samme retning. Det nytter å arbeide langsiktig. Med et enda større Venstre i fremtiden når vi kanskje målet om en enda mer miljøvennlig og rettferdig skattepolitikk.