Forslag til vedtak i sak 296/03:

Saken utsettes og vedtaket av 30.september 2003 trer midlertidig ut av kraft.

Kommunen skal utarbeide faste retningslinjer for dispensasjoner og prosessen i forhold til avvikling av ulovlig oppførte bygg og ulovlige bruksendringer av fritidsboliger og evt. driftsbygninger i LNF -områder. Disse retningslinjene må ta sterke hensyn til de historiske forhold som for eksempel tidligere bosetting og bruk, forbindelsen til næringsvirksomhet i jord- og skogbruk, og gårdstilknyttet utleie. Retningslinjene må sikre hver enkelt rettferdighet og ivareta den enkeltes rettssikkerhet, samtidig som de må være i tråd med befolkningens ønsker og politiske retningslinjer.

Følgende bør vurderes nøye i forhold til dispensasjon fra generelle forbud:

Forslag til vedtak:

Saken utsettes til plan- og miljøutvalget i Bærum kommune har lagt frem en samlet plan for behandling av boligtiltak utenfor regulerte områder og avvikling av ulovlig bruk av fritidsboliger og annet husvære i Bærum. Det gis midlertidig brukstillatelse inntil en slik plan foreligger.

Det fremmes en samlet plan for behandling av boligtiltak utenfor regulert område og avvikling av ulovlig bruk av fritidsboliger og annet husvære i Bærum innen 1.november 2004.

En slik plan skal inneholde regler for:

 

 

Samlet plan for behandling av boligtiltak utenfor regulerte områder og avvikling av ulovlig bruk av fritidsboliger og annet husvære i Bærum:

  1. Bygningene som ligger i område regulert for boligformål
  2. Bygninger som ligger i uregulert område eller LNF-område utenfor markagrensen og som
  1. brukes til drengstue, kårbolig eller lignende formål i gårdstilknyttet virksomhet.
  2. brukes til bolig for folk som har nærliggende jord- eller skogeiendom som skal drives etter jord- eller skoglov

3. Brukes til mindre handelsvirksomhet, overnatting eller i kommersielle aktiviteter i tilknytning til landbruk, friluftslivet eller turisme på eiers egen eiendom.

Det kan gis midlertidig bruksendring på individuelt grunnlag for inntil 30 år ut fra følgende kriterier:

  1. Bygninger som historisk har vært brukt til boliger eller er plassert på tuftene av slike, og som bebos av personer med historiske røtter på eiendommen for så lenge som de selv bebor eiendommen.
  2. Bygninger som ligger i uregulert område eller LNF-område utenfor markagrensen slik denne er fastsatt i kommuneplanens arealdel i juni 2003 og/eller utenfor grensen for markaforskriften slik denne er fastsatt i forskrift og som har blitt bebodd i god tro i mer enn 10 år og der kommunen ved faktisk handling har bidratt til å befeste troen.
  3. Bygninger som ligger i uregulert område eller LNF-område innefor markagrensen eller på øyene og som har blitt bebodd i mer en 20 år og der beboerenes alder og økonomiske stilling tilsier at en flytting vil gi en utilbørlig belastning.

 

 

  1. .