Ta vare på Bærum natur!

Bærums beliggenhet innerst i Oslofjorden gjør at vi har forvalteransvaret for en unik natur. Ingen steder i Europa møtes så mange naturtyper som nettopp her og geologi, klima og et allsidige landbruk har bidratt til å øke mangfoldet av leveområder, økosystemer og arter ytterligere. De rikeste områdene finner vi i kultur og beitelandskapet, langs vassdragene og i randsonene. 90 % av alle insektarter i Norge befinner seg her rundt Oslofjorden og som eksempel har 58% av de truede sommerfuglartene sine leveområder i overgangssonene mellom hager, jordbruksarealer og marka rundt Oslofjorden. Et areal som stadig minker.

Bærums dyrkede areal ble redusert fra 53 000 dekar i 1907 til 17 000 i 1999. I løpet av et århundre klarte vi å bygge ned 2/3 av de arealer våre forfedre hadde brukt 6 000 år på å rydde. Siden da er ytterligere 1300 dekar varig omdisponert og flere forslag ligger inne.

Dette er ikke resultat av en langsiktig og villet politikk. Arealene i Bærum har vært som flatbrødleiver som har blitt brukket av i kantene bit for bit og en tar du den så tar du den politikk. Ingen kommuner i landet har hatt en så sterk vekst som Bærum. Bare siden siste krig har vi hatt en tredobling av folketallet.

Vi ser at hekkende lerkefugl er borte. Hva som på sikt skjer med vårt økologiske system når forholdet mellom de 4000 milliarder bakteriene under hvert fotavtrykk endres vet vi foreløpig for lite om.

Vi i Venstre ønsker å ta vare på Bærums unike naturen.

Vi vil derfor begrense videre utbygging i Bærum sterkt og verne om resterende jordbruksarealer, grønne lunger, markagrensen og randsonene.

Vi vil åpne flere bekker og damanlegg som har blitt lukket

Vi vil arbeide for et fortsatt levedyktig landbruk og økt bruk av beitedyr

Bærum Venstre vil innføre miljø- og ressursregnskaper som kan avdekke flest mulig realiteter i forhold til endringer i bruk av areal, energi og vann, forurensning og støyforhold, avfalshåndtering og biologisk mangfold.

Bærum Venstre vil stimulere interessen for naturfagene i skolen og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Venstre vil gå inn for laveste utbyggingsalternativ og mener at planene for Fornebu og Avtjerna vil dekke befolkningens egne behov i overskuelig fremtid. Venstre prioriterer kollektiv transport og vil satse på bane og park & ride.

Politikk er det muliges kunst, og mange verdier skal veies opp mot hverandre. Venstre vil langt på vei samarbeide med andre for å finne de totalt sett beste løsningene selv om dette vil innebære at vi vil måtte stemme annerledes enn vårt primære ønske. Men Venstre har en ideologi og en linje i sin politikk på disse områdene.

Dersom du har tro på enkeltmenneske og mener beslutninger om tilværelsens innhold må tas nærmest mulig dem det gjelder, hvis du har tro på lokalt selvstyre og lokal forvaltning, men samtidig innser at naturen setter de absolutte grenser for ønskene om menneskelig aktivitet bør du stemme Venstre. Godt valg!